Chính sách bảo mật

Trang web sẽ được sử dụng bởi các nhóm người dùng sau:

a) Loại 1: khách truy cập Trang web không tạo tài khoản trên Trang web và không thể tải lên bất kỳ video nào;
b) Loại 2: người dùng Trang web tạo tài khoản, nhưng không tải lên bất kỳ video hoặc tài liệu nào khác;
c) Hạng 3: người dùng Trang web tạo tài khoản và tải lên video hoặc tài liệu khác; và

 

Đối với những cá nhân nằm trong ba loại người dùng còn lại được liệt kê ở trên (tức là Loại 2; Loại 3, dữ liệu cá nhân được xử lý theo Chính sách Bảo mật này (sau đây được gọi là “Chính sách Bảo mật”).

Chính sách Bảo mật dành cho Danh mục 2, 3 và 4 ở trên mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, cùng với việc bạn truy cập và sử dụng Trang web. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách quyền riêng tư này và luật có liên quan, cụ thể là GDPR. Bằng cách truy cập Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư này và hiểu rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý, bao gồm như được giải thích bên dưới bất kỳ dữ liệu nào có thể phản ánh hoặc liên quan đến đời sống tình dục, sở thích tình dục và xu hướng tình dục của bạn. Bạn cũng thừa nhận rằng nếu không có sự đồng ý của bạn với việc xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể không thể tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của mình, không thể cung cấp cho bạn toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Trang web và có thể ngăn bạn tạo tài khoản trên Trang web này.

Bằng cách truy cập Trang web này và tạo tài khoản, bạn đồng ý để Youtube Cliphot  xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu có thể phản ánh hoặc liên quan đến đời sống tình dục, sở thích tình dục và xu hướng tình dục của bạn. Bạn đồng ý trên cơ sở YoutubeCliphot cam kết chỉ dựa vào cơ sở này khi cần thiết và tương xứng để có thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và bảo vệ mục tiêu kinh doanh hợp pháp của mình.